(1)
Pyataeva, A.; Merko, M.; Zhukovskaya, V.; Kazakevich, A. РАСПОЗНАВАНИЕ АКТИВНОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПО ВИДЕОДАННЫМ. IJAS 2022, 12, 96-110.