(1)
Melnikova, T.; Preobrazhenskiy, A.; Preobrazhenskiy, Y. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ В СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ. IJAS 2021, 11, 35-44.