MELNIKOVA, T.; PREOBRAZHENSKIY, A.; PREOBRAZHENSKIY, Y. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ В СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ. International Journal of Advanced Studies, v. 11, n. 3, p. 35-44, 30 set. 2021.