Melnikova, Tomara, Andrey Preobrazhenskiy, и Yuriy Preobrazhenskiy. 2021. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ В СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЕ СВЯЗИ. International Journal of Advanced Studies 11 (3), 35-44. https://doi.org/10.12731/2227-930X-2021-11-3-35-44.